KR4f0023 讀書齋偶存稿-清-葉方藹 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部七
 讀書齋偶存稿   别集類六 國朝/
 提要
  臣/等謹案讀書齋偶存稿四巻
  國朝葉方藹撰方藹字子吉號訒菴崑山人順
  治己亥進士第三人及第官至翰林院學士
  兼禮部侍郎加本部尚書衘卒諡文敏方藹
  釋褐後即以文章受知
[000-1b]
 世祖章皇帝數稱道其學問方藹授學士述懷詩所
  云敢道齊賢留異日屢稱蘇軾是奇才者是
  也後復䝉
 聖祖仁皇帝召入南書房與張英等同預
  内直矢音賡唱拜手颺言歌咏昇平遭逢盛際
  其詩亦進而益上未遇時嘗著有&KR1152齋集得
  第後遂置不復存此本皆在朝及告歸時所
  作不分體不編年疑方藹所自選輯故篇什
[000-2a]
  雖少而已足盡其佳勝矣王原稱方藹以詩
  文為已任詩宗蘇陸文宗眉山生平服膺王
  士禎之詩汪琬之文實兼有二家之長云云
  今是稿不及雜文而詩則諸體具備核其格
  律大都風神俊逸清麗芊綿雖未及士禎之
  秀骨天成而和雅舂容其清才正未可及在
  國初諸名家中實可參置一席焉乾隆四十六
  年七月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀