KR4h0007 高氏三宴詩集-唐-高正臣 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 髙氏三宴詩集   總集類
 提要
  臣/等謹案髙氏三宴詩集三巻附香山九老
  詩一巻唐髙正臣輯所載皆同人會宴之詩
  以誌一時之盛詩分三巻巻各有序一為陳
  子昻一為周彦暉一為長孫正隠三宴皆于
  髙氏與宴者凡二十一人考之新唐書有列
[000-1b]
  傳者三人則陳子昻郎餘令解琬也附見他
  傳者一人則周思鈞也見于本紀及世系表
  一人則張錫也僅見于世系表者五人則髙
  正臣髙瑾王茂時髙紹髙嶠也餘皆不詳顛
  末按世系表正臣曾為襄州刺史不云衞尉
  卿今詩後叙正臣及周思鈞事獨詳所云連
  姻帝室寓居洛陽皆與諸序語合似非無據
  然必係後人所加矣末又附香山九老㑹詩
[000-2a]
  一巻巻尾有夷白堂重雕字樣考宋鮑慎田
  欽止元祐六年進士著有夷白堂集所刋書
  籍甚夥葢髙氏三宴與香山九老俱係唐人
  又俱在洛陽故並為之開雕宋人珍重古書
  往往如此九老會詩已附見白香山詩集而
  三宴詩之名目史志缺如則此誠秘本矣第
  當時就宋本傳抄其中不無訛處如以髙嶠
  為司府郎中唐百官志無司府郎中之名應
[000-2b]
  從世系表改為司門郎中又張錫于武后久
  視元年拜同平章事貝州東武城人詩中誤
  以錫東為名殊屬錯謬又弓嗣初髙瑾周彦
  暉並曰咸寧進士唐無咸寧年號髙宗曾改
  元咸亨寧字定係亨字之誤兹並為改正云
  乾隆四十六年十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀