KR4h0007 高氏三宴詩集-唐-高正臣 (master)


[005-1a]
香山九老詩序
㑹昌五年三月二十四日胡吉劉鄭盧張等六人皆多
年夀余亦次焉於東都敝居履道坊内合尚齒之㑹七
老相顧既醉且歡静而思之此㑹希有因各賦七言六
韻詩一章以記之或傳諸好事者其年夏又有二老年
貌絶倫同歸故鄉亦來斯㑹續命書姓氏年齒冩其形
貌于圖右與前七老題為九老圖仍以一絶贈之云雪
作須眉雲作衣遼東華表暮雙歸當時一鶴猶希有何
[005-1b]
況今逢兩令威二老乃洛中遺老李元爽年一百三十
六禪僧如滿歸洛年九十五時祕書狄兼謨河南尹盧
貞以老未七十雖與㑹而不及列