KR4h0010 國秀集-唐-芮挺章 (master)


[000-1a]
國秀集序
昔陸平原之論文曰詩縁情而綺靡是彩色相
宣烟霞交映風流婉麗之謂也仲尼定禮樂正
雅頌采古詩三千餘什得三百五篇皆舞而蹈
之弦而歌之亦取其順澤者也近秘書監陳公
國子司業蘇公嘗從容謂芮候曰風雅之後數
千載間詞人才子禮樂大壞諷者溺於所譽志
者乖其所之務以聲折爲宏壯勢奔爲清逸此
蒿視者之目聒聽者之耳可爲長太息也運屬
皇家否終復泰優游闕里唯聞子夏之言惆悵
[000-1b]
河梁獨見少卿之作及源流浸廣風雲極致雖
發詞遣句未協風騷而披林擷秀掲厲良多自
開元以來維天寳三載譴謫蕪穢登納菁英可
𬒳管絃者都爲一集芮候即探書禹穴求珠赤
水取太冲之清詞無嫌近溷得興公之佳句寧
止擲金道茍可得不棄於厮養事非適理何貴
於膏粱其有巖壑孤貞市朝大隱神珠匿耀剖
巨蚌而寜周寳劍韜精望斗牛而未獲目之縑
素有愧遺才尚欲廵采風謠㫄求側陋而陳公
巳化爲異物堆案颯然無與樂成遂因絶筆今
[000-2a]
[000-3a]