KR4h0028 會稽掇英總集-宋-孔延之 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 會稽掇英總集   總集類
 提要
  臣/等謹案會稽掇英總集二十巻宋孔延之
  撰原本自序首題其官為尚書司封郎中知
  越州軍州事浙東兵馬鈐轄末署熙寧壬子
  五月一日越州清思堂案施宿嘉泰會稽志
  延之於熙寧四年以度支郎官知越州五年
[000-1b]
  十一月召赴闕壬子正當熙寧五年其嵗月
  與會稽志相合惟志稱延之為度支郎官而
  此作司封郎中集中有沈立等和蓬莱閣詩
  亦作孔司封集為延之手訂於官位不應有
  誤未知施宿何所據也延之此書以會稽山
  水人物著美前世而紀録賦詠多所散佚因
  博加搜採旁及碑版石刻自漢迄宋凡得銘
  志歌詩等八百五篇輯為二十巻各有類目
[000-2a]
  前十五巻為詩首曰州宅次西園次賀監次
  山水分蘭亭等八子目次寺觀分雲門寺等
  四子目而以祠宇附之次送别次寄贈次感
  興次唱和後五巻為文首曰史辭次頌次碑
  銘次記次序次雜文書中於作者皆標姓名
  而獨稱王安石為史館王相葢作此書時正
  安石柄政之際故有所避而不敢直書歟所
  録詩文大都由搜岩剔藪而得之故多出名
[000-2b]
  人集本之外為世所罕見如大厯浙東唱和
  五十餘人今録唐詩者或不能舉其姓氏實
  賴此以獲傳其於唐宋太守題名壁記皆全
  録原文尤為具有卓識葢逸記遺篇所来既
  逺以資考證禆益良多固不徒蒐訪之勤為
  可嘉尚已此書世鮮流傳藏書家多未著録
  此則明山陰祁氏淡生堂抄存本也乾隆四
  十四年二月恭校上
[000-3a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
㑹稽掇英搃集原序
予常恨詩書之闕亡使善惡之戒不詳見於後代者蓋
編脫簡落不能即補之故也後之為文章自非藏之名
山副在緗帙鏤之板屋室有時而變勒之石岸谷有時
而易况火于秦莽卓于漢割裂于六朝五代則木石之
能不散蕩者幾矣若元㣲之白居易之吟咏撰述汪洋
富博可謂才亢力敵矣而今完缺不同者白能自為之
集舉而置之二林之藏元則悠然不知所以為計也故
[000-4b]
題之板不如刋之石刋之石不如墨諸紙茍欲誦前人
之清芬搜斯文之放逸而傳之乆逺者則紙本尚矣㑹
稽稱名區自周官國語史記其衣冠文物紀錄賦咏之
盛則自東晉而下風亭月榭僧藍道館一雲一鳥一草
一木覼縷而曲盡者自唐迄今名卿碩才毫起櫛比碑
銘頌志長歌短引究其所作冝以萬計而時移代變風
磨雨剥見於今者蓋亦僅有考之壁記自唐武徳至光
啓為之守者幾百人其間髙情逸思發為篇詠者豈無
[000-5a]
四五而今所傳者元薛李孟數人而已或失於自著或
怠於所承此予之所以深惜也故自到官申命吏卒徧
走巖穴且攟之編藴詢之好事自太史所載至熈寧以
来其所謂銘志歌詠得八百五篇為二十巻命曰㑹稽
掇英摠集詩則以古次律自近而之逺文則一始於古
稍以歳月為先後無所異也噫隋珠和璞流落乎𡨕昧
乆矣一旦鉤索寳聚夸示来世神光靈氣炯然在目東
南之美盡矣闕亡之恨消矣所以然者庶幾無負作者
[000-5b]
之用心也時熈寧壬子五月一日孔延之序