KR4h0073 河汾諸老詩集-元-房祺 (master)


[004-1a]
河汾諸老詩集卷之四
      横汾隠者房祺編
陳先生庚子京
  送麻信之内郷山居
四海紛挐戰虎龍驚麕無計脫圍中莫貪利
禄招時忌要學聱牙與世同汝水應逢寒食
雨 川行 舞雩風離心洗蕩方如許莫上
危樓聽断鴻
  吊麻信之
弊屣功名懶著鞭劇談豪放本天然 毎
[004-1b]
愛從人語醉裏何妨對客眠体瘁漸成 酒
病家貧全仰賣碑錢 堂一去今何在三尺
孤墳罩野煙
風采瓊林未足侔一朝零落委山丘君㤙未
賜金蓮炬天闕俄成白玉樓詩 珠尤可
翫空如懸磬更堪憂路遥未暇憑棺奠悵望
中條涕泗流
  荅楊煥然二首
梁苑當年記盛遊乱離南北悵遲留且教紅
 似金縷莫對青山嘆白頭人似賛 遷蜀
[004-2a]
郡詩如子羙到䕫州傳家况有玄文 應使
童烏継纂修
獻賦當年覲𬗋宸羡君藻思獨超群扶持吾
道難尤力潤色斯文老更勤學際天人寧有
伴文如風水自成紋何時載酒清伊上寄字
時来問子雲
  清明後書懐
花氣薫人動竹齋貪春狂思若為栽蜂粘落
絮飛還墜燕認新巢去復来乱後精魂猶夢
境貧中風景剩詩才江山信羙非吾土懐抱
[004-2b]
何時得好開
  送孟駕之赴闕
文史相從二十年歳寒心事乆彌堅向来才
力驚㳺刃此去功名穏著鞭淺緑羙依沙漠
草横青遥指拂廬煙應将萬字臣時䇿挽取
恩波下九天
  病後贈姚仲寛居士
寂寂柴關晝不開虚&KR0585獨歩意徘徊百年素
業南柯夢一寸丹心古鼎灰野老相過聊問
訊 禽近啄不驚猜好竒誰是劉公 肯為
[004-3a]
楊雄載酒来
  有懐家兄子颺
蕭蕭雙鬢半成絲亹亹襟懐抱所思趍向自
知違俗好文章只合伴兒嬉嵩西晚照霞明
處洛汭秋風鴈過時中有先人弊廬在與君
何日理茅茨
  贈李彦誠
五嶽分崩四海傾便冝一别盡今生艱難契
闊重相見四十餘年老弟兄
  峴山秋晚圖
[004-3b]
當年叔子愛兹山陵谷囬頭幾變遷縱使豐
碑今尚在逰人誰復一&KR1008
 題師嵓卿蒲中八詠
  蒲津晚渡
中條山色照黄河競渡行人晚更多城上危
樓倚霄漢凭欄有客正悲歌
  虞坂暁行
五更風露正清冥馬首殘蟾分外明好句墮
前俄失去㣲吟倐過古虞城
  舜殿熏風
[004-4a]
徳化當年被海隅熈熈物性盡照蘇不知今
日吾民愠一聽琴聲觧得無
  首陽晴雪
山頭晴雪照城楼潑水融銀眩兩眸蕩滌寒
城須羙醖浮香醽醁夜来蒭
  東林夜雨
瀟瀟寒雨濕觚稜古殿長廊夜氣増此地此
時誰得意龕澄一點坐禪僧
  西嵓疊巘
螺鬟煙髮矗萬峰行人指點梵王宮烏飛杳
[004-4b]
靄蒼茫外人在霏霺空翠中
  媯汭夕陽
水曲山河古樂郷聖謨曽此降英皇遺風欲
問應無處破屋頽垣半夕陽
  王官飛湍
表聖當年愛此山倚楼終日看飛湍後人空
飲貽溪水不學先生便挂冠
河汾諸老詩集卷之四