KR4h0087 玉山紀遊-元-顧英 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 五山紀遊    總集類
 提要
  臣/等謹案玉山紀遊一巻元顧瑛紀遊倡和
  之作明袁華為類次成帙者也所遊自崑山
  以外如天平山靈巖山虎邱西湖呉江錫山
  上方山觀音山或有在數百里外者總題曰
  玉山游非一人而瑛為之主游非一地而往
[000-1b]
  來聚㑹悉歸玉山堂也每遊必有詩每詩必
  有小序以志歳月所與遊者自華以外為㑹
  稽楊維楨遂昌鄭元祐呉興郯韶沈明逺南
  康于立天台陳基淮南張渥嘉典瞿智呉中
  周砥釋良琦崑山陸仁皆一時風雅勝流又
  有顧佐馮郁王濡之三人里貫事迹皆未詳
  然以其儕偶推之定非俗士矣所收不及玉
  山名勝集草堂雅集之富而山水清音琴樽
[000-2a]
  佳興一時文采風流千載下尚如將見之也
  華已入明然其詩皆作於至正中華編是集
  之時亦尚在至正中故不以編集之人為斷
  而以作詩之人為斷仍列諸元代焉乾隆四
  十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀