KR4h0093 元音-明-孫原理 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 元音     總集類
 提要
  臣/等謹案元音十二巻不著編輯者名氏前
  有洪武甲子烏斯道序稱寧波孫原理彚輯
  又有曽用臧序稱為定海丞張中達所刻末
  題辛已九月下澣而空其年號兩字考辛已
  為建文三年殆以靖難革除剷削其板盖猶
[000-1b]
  明初本也所錄自劉因至龍雲從凡一百七
  十六人每人之下畧注字號爵里大抵詳於
  元末而畧於元初末附無名氏詩十一首又
  陳益稷詩一首程文海詩四首滕賓詩一首
  虞集詩五首别為一巻而題曰補遺均為原
  目所不載其中無名氏諸篇尤為淺俗與全
  書體例稍異或中達刻板之時以意増入歟
  顧嗣立元百家詩選凡例嘗議宋公傳元詩
[000-2a]
  體要蔣易元風雅及原理是書所收均為不
  廣然是書於去取之間頗具持擇雖未能盡
  汰當時穠縟之習而大致崇尚風格已有除
  煩滌濫之功矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
元音序
元詩若干巻合古詩歌行律詩若干首寧波孫原理采
輯陳孟誠編選定海邑丞張侯中達校正其子再昌再
隆請鋟梓侯俾予敘諸篇端予謂侯之詩已板行於時
膾炙人口孟誠以科第進宰古田而歸尤精於詩原理
亦精於詩者也用心若是予可已於言哉昔吴之季子
聘於魯請觀周樂魯命工歌二南雅頌列國之詩未嘗
篇舉而什陳也而季子能審其音而知國家之盛衰後
[000-3b]
之君子雖不能審樂之音如吴之季子茍觀詩之辭而
國家之盛衰亦庶㡬可得而知歟厥後詩自漢魏至於
趙宋國家之盛衰可知矣至若元之盛衰觀其詩又不
可知歟夫士之生也雖各以已之所遭發之於歡欣閒
冶悲懐感慨之辭萬有不同然其音節調度則未始有
不同焉者其可不類而輯之以備乎一代之典也哉予
嘗見古今選詩者衆矣而必以已之好尚者為善未免
倚於一偏為識者之所陋也譬之衣服飲食人各有所
[000-4a]
好尚未若布帛菽粟芻豢衆人之所同也衆人之所同
者則善矣今夫元詩選其尤者合於三君子之手或臧
或否或去或取論歸於一而定焉固非倚於一偏者也
猶好尚布帛菽粟芻豢衆人之所同也以是而鏤板傳
之天下後世使觀詩者知元之世運何若又以取而法
焉豈不可哉洪武十七年嵗在甲子冬十月既望四明
山人烏斯道序
[000-5a]
元音序
作詩為難校正尤難作而不知蹊徑刻鵠猶可冀其類
於騖校而不知詩之髙下清濁鄙雅精粗何足為校正
哉校而不能探作者之指意而妄去取之焉何益故曰
校正尤難邑人張君中達學愽見髙凡有前輩述作一
經於目若賈者之市物自能識其貴賤而價苐之故丞
于淛之定海也得以閒日校正元朝百餘年間諸公詩歌
而板行之其淑人也逺矣哉近年此板幾於遍傳而君
[000-5b]
之美意竟泯予懼夫後有怠於類編選采校理之心則
板行亦幾乎鮮矣君有子曰再隆今充邑庠生惓惓以
其尊甫校正元音而不得表白其姓名為恨故徵予言
以弁其端俾觀者開巻即可以見公之用心是亦再隆
繼志能孝之一端也闕/ 辛巳九月下澣同里曽用臧
追書