KR4h0108 詩紀匡謬-清-馮舒 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 詩紀匡謬    總集類
 提要
  臣/等謹案詩紀匡謬一巻
  國朝馮舒撰舒字已蒼號黙庵常熟人舒因李
  攀龍詩刪鍾惺譚元春詩歸所載古詩輾轉
  沿訛而其源總出于馮惟訥之古詩紀因作
  是書以糾之凡一百一十二條其中如於忽
[000-1b]
  操三章為宋王令詩兩頭纖纖青玉玦一章
  為王建詩休洗紅為楊慎詩一一辨之而楊
  慎石鼓文偽本全載巻中置不一詰何也又
  蘇伯玉妻盤中詩詩紀作漢人固謬宋本玉
  臺新詠列于傅休奕詩後不別出伯玉妻名
  乃嘉定間陳玉父刻本偶佚其名觀滄浪詩
  話稱蘇伯玉妻有此體見玉臺集則嚴羽所
  見之本實題伯玉妻舒執宋刻駁惟訥惟訥
[000-2a]
  無辭如執宋刻以駁羽則羽為宋人凡所見
  無非宋刻乃於數百年後執一宋刻以傲之
  恐羽轉咥然笑矣然舒所抉摘多中其失攷
  證之精實出惟訥之上原原本本証佐確然
  固於讀古詩者大有所禆不得議為吹求也
  古詩全本明代凡有四家梅禹金之詩乗惟
  漢魏全録而六朝則刪節不完張之象之古
  詩類苑近于𨽻事之書但供剽掇不足見作
[000-2b]
  者源流臧懋循之古詩所分體猥襍補綴冗
  脞義例尤不足觀惟惟訥書自古逸以至隋
  末沿革正變始末秩然號為善本而不免小
  有疎漏得舒是書糾之俾讀者棄其瑕疵而
  挹其英華相輔而行雖謂之羽翼詩紀可矣
  乾隆四十三年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀