KR4h0136 三家宮詞-明-毛晉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 三家宫詞    總集類
 提要
  臣/等謹案三家宫詞三巻明毛晉編晉有毛
  詩草木鳥獸蟲魚疏廣要已著録三家者一
  為唐王建一為蜀花蘂夫人一為宋王珪各
  七言絶句一百首建集别著録其宫詞百首
  舊刻雜入王昌齡長信秋詞一首劉禹錫魏
[000-1b]
  宫詞二首白居易後宫詞一首張籍宫詞二
  首杜牧秋夕作一首出宫人一首晉並考舊
  本釐正花蘂夫人蜀孟昶妃費氏也宋熙寜
  五年王安國檢校官書始得其手書於敝簏
  紙中以語王安石王安石以語王珪馮京始
  傳于世珪所撰華陽集明代巳佚今始以永
  樂大典所載裒輯成帙惟此宫詞以别行之
  本僅存而流俗傳寫誤以其中四十一首竄
[000-2a]
   入花蘂夫人詩中而移花蘂夫人詩三十九
   首屬之於珪又摭唐詩二首足之顛舛殊甚
   此本亦一一校改建贈王守澄詩有不是當
   家親向説九重争得外人知句雖一時刼制
   之詞而宫禁深嚴流傳𤨏事亦未必不出於
   若輩其語殆不盡誣費氏身備掖庭述所聞
   見珪出入禁闥歴仕四朝不出國門而至宰
   相耳濡目染亦異乎草野傳聞晉裒而編之
[000-2b]
   皆足以考當日之軼事不但取其詞之工也
   乾隆四十六年十二月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀