KR4h0143 御選宋金元明四朝詩-清-聖祖玄燁 (master)


版本


【四庫全書・文淵閣】


目次
- 御選宋金元明四朝詩 御製四朝詩選序
- 御選宋金元明四朝詩 提要
- 御選宋金元明四朝詩 總目
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩姓名爵里一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩姓名爵里二
- 御選宋金元明四朝詩 卷一
- 御選宋金元明四朝詩 卷二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷二十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷三十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷四十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷五十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷六十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷七十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷八十
- 御選宋金元明四朝詩 御選元詩卷八十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩姓名爵里一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩姓名爵里二
- 御選宋金元明四朝詩 卷一
- 御選宋金元明四朝詩 卷二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷二十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷三十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷四十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷五十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷六十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選宋詩卷七十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩姓名爵里八
- 御選宋金元明四朝詩 卷一
- 御選宋金元明四朝詩 卷二
- 御選宋金元明四朝詩 卷三
- 御選宋金元明四朝詩 卷四
- 御選宋金元明四朝詩 卷五
- 御選宋金元明四朝詩 卷六
- 御選宋金元明四朝詩 卷七
- 御選宋金元明四朝詩 卷八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷二十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷三十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷四十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷五十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷六十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷七十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷八十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷九十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選明詩卷一百二十
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩姓名爵里
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷一
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷三
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷四
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷五
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷六
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷七
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷八
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷九
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十五
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十六
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十七
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十八
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷十九
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十一
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十二
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十三
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十四
- 御選宋金元明四朝詩 御選金詩卷二十五