KR4h0153 唐賢三昧集-清-王士禛 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部八
 唐賢三昧集   總集類
 提要
  臣/等謹按唐賢三昧集三巻
  國朝王士禎編士禎有古懽録巳著録初士禎
  少年嘗與其兄士禄撰神韻集見所作居易
  録中然其書為人改竄巳非其舊故晚定此
  編皆録盛唐之作名曰三昧取佛經自在義
[000-1b]
  也詩自太倉歴下以雄渾博麗為主其失也
  膚公安竟陵以清新幽𣺌為宗其失也詭學
  者兩途並窮不得不折而入宋其弊也滯而
  不靈直而好盡語録史論皆可成篇於是士
  禎等重申嚴羽之説獨主神韻以矯之蓋亦
  救弊補偏各明一義其後風流相尚光景流
  連趙執信等遂復操二馮舊法起而相争所
  作談龍録排詆是書不遺餘力其論雖非無
[000-2a]
  見然兩説相濟其理乃全殊途同歸未容偏
  廢今仍並録存之以除門户之見又閻若璩
  潜邱劄記有與趙執信書詆此集所録如張
  旭四絶句本宋蔡㐮詩而誤收又詆其祖詠
  詩誤以京水為涇水孟浩然詩誤以涔陽為
  潯陽王維詩誤以御亭為卸亭蔡洲為蔡州
  髙適燕歌行誤以渝關為榆關全不講於地
  理之學引据精詳皆切中其病然士禎自品
[000-2b]
  詩格原不主於考証若璩所云不必為是集
  諱亦不必為是集病也乾隆四十六年十月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀