KR4i0002 文心雕龍輯注-清-黃叔琳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 文心雕龍輯注   詩文評類
 提要
  臣/等謹案文心雕龍輯注十巻
  國朝黄叔琳撰叔琳有史通訓故補已別著録
  考宋史藝文志有辛處信文心雕龍注十巻
  其書不傳明梅慶生復創為之注不過粗具
  梗槩王維儉踵之而作援据始稍稍加詳叔
[000-1b]
  琳此本葢因二家之注而增損之徴引詮釋
  頗為賅貫其間如注詮賦篇拓宇字不引顔
  延年宋郊祀歌而據西京雜記疑為括宇史
  傳篇班固徴賄事不引劉知㡬史通互証而
  旁牽陳夀傳覓米之事此類俱不免有所訛
  舛又楊慎朱謀㙔等妄改之文亦不能有所
  校正然其疏通證明大致純備較之梅王二
  注則宏贍多矣乾隆四十四年二月恭校上
[000-2a]
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
文心雕龍輯注原序
劉舍人文心雕龍一書葢萟苑之秘寳也觀其苞羅羣
籍多所折衷於凡文章利病抉摘靡遺綴文之士茍欲
希風前秀未有可舍此而别求津逮者若其使事遣言
紛綸葳蕤罕能切究明代梅子庚氏為之疏通證明什
僅四三耳畧而弗詳則剙始之難也又句字相㳂既久
别風淮雨往往有之雖子庚自謂校正之功五倍於楊
用修氏然中間脱訛故自不乏似猶未得為完善之本
[000-3b]
余生平雅好是書偶以暇日承子庚之綿蕞旁稽博攷
益以友朋見聞兼用衆本比對正其句字人事牽率更
歴暑寒乃得就緒覆閲之下差覺詳盡矣適雲間姚子
平山來藩署因共商付梓方今
文治盛隆度越先古海内操竒觚弄柔翰者咸有騰聲
飛實之思竊以為劉氏之緒言餘論乃斯文之體要存
焉不可一日廢也夫文之用在心誠能得劉氏之用心
因得為文之用心於以發聖典之菁英為
[000-4a]
熈朝之黼黻則是書方將為魚兔之筌蹄而又况於瑣
瑣箋釋乎哉峕
乾隆三年嵗次戊午秋九月北平黄叔琳書