KR4i0007 續詩話-宋-司馬光 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 續詩話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案續詩話一巻宋司馬光續六一詩
  話而作傳家集未載惟見百川學海毛晉津
  逮秘書亦錄之前有光自作小引光徳行功
  業冠絶一時非斤斤於詞章之末者而品第
  諸詩乃極精宻如林逋之疎影横斜水清淺
[000-1b]
  暗香浮動月黄昏魏野之數聲離岸櫓幾㸃
  别州山韓琦之花去曉叢蜂蝶亂雨餘春圃
  桔槔閒耿仙芝之草色引開盤馬地簫聲吹
  暖賣餳天冦準之江南春詩陳堯佐之吳江
  詩暢當王之渙之鸛雀樓詩及其父池行色
  詩相沿傳誦皆自光始表出之其論魏野詩
  誤改葯字及説杜甫國破山河在一首尤妙
  中理解非他詩話所及惟梅堯臣病死一條
[000-2a]
  與詩無渉乃載之此書殊不可解者光别有
  涑水紀聞皆記當時士大夫逸事或兩書並
  修一時誤錄入此冊中亦未可定也乾隆四
  十二年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀