KR4i0011 優古堂詩話-宋-吳幵 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 優古堂詩話   詩文評類
 提要
  臣/等謹案優古堂詩話一巻宋吳幵撰幵字
  正仲滁州人紹聖丁丑中宏詞科靖康中官
  翰林承旨與耿南仲力主割地之議卒悞國
  事又為金人往來傳道意旨立張邦昌而事
  之建炎後竄謫以死其人本不足道而所作
[000-1b]
  詩話乃頗有可采其書凡一百五十四則皆
  記北宋人事多論詩家句律相承變化之由
  亦間有旁及他義者惟巻末載楊萬里一條
  時代殊不相及疑傳寫有訛或後人有所竄
  亂歟乾隆四十二年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀