KR4i0016 四六話-宋-王銍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 四六話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案四六話二巻宋王銍撰銍有黙記
  已著録其書皆評論宋人表啟之文六代及
  唐詞雖駢偶而格取渾成唐末五代漸趨工
  巧如羅隱代錢鏐賀昭宗更名表所謂右則
  虞舜之全文左則姬昌之半字者當時以為
[000-1b]
  警䇿是也宋代沿流彌競精切故銍之所論
  亦但較勝負于一聨一字之間至周必大等
  承其餘波轉加細宻終宋之世惟以𨽻事切
  合為工組織繁碎而文格日卑皆銍等之論
  導之也然就其一時之法論之則亦有推闡
  入㣲者如詩家之有句圖未可廢也上巻之
  末載其父素為滕甫辨謗乞郡劄子誤刻蘇
  軾集中銍據素手迹殆必不誣今軾集仍載
[000-2a]
  此文盖失於釐正此亦足以資考訂焉乾隆
  四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]

先君子少居汝陰鄉里而游學四方學文於歐陽文忠
公而授經於王荆公王深父常夷父既仕從滕元發鄭
毅夫論作賦與四六其學皆極先民之淵藴銍每侍教
誨常語以為文為詩賦之法且言賦之興逺矣唐天寳
十二載始詔舉人䇿問外試詩賦各一首自此八韻律
賦始盛其後作者如陸宣公裴晉公吕温李程猶未能
極工逮至晩唐薛逢宋言及吳融出於塲屋然後曲盡
[000-3b]
其妙然但山川草朩雪風花月或以古之故實為景題
賦於人物情態為無餘地若夫禮樂刑政典章文物之
體略未備也國朝名軰猶雜五代衰陋之氣似未能革
至二宋兄弟始以雄才奥學一變山川草朩人情物態
歸於禮樂刑政典章文物發為朝廷氣象其規模閎達
深逺矣繼以滕鄭吳處厚劉輝工緻纎悉備具發露天
地之藏造化殆無餘巧其櫽栝聲律至此可謂詩賦之
集大成者亦繇仁宗之世太平閒暇天下安静之乆故
[000-4a]
文章與時髙下盖自唐天寳逺訖於天聖盛於景祐皇
祐溢於嘉祐治平之間師友淵源講貫磨礲口傳心授
至是始克大成就者蓋四百年於斯矣豈易得哉豈一
人一日之力哉豈徒此也凡學道學文淵源從來皆然
也世所謂箋題表啟號為四六者皆詩賦之苗裔也故
詩賦盛則刀筆盛而其衰亦然銍類次先子所謂詩賦
法度與前軰話言附家集之末又以銍所聞於交游間
四六話事實私自記焉其詩話文話賦話各别見云老
[000-4b]
成雖逺典刑尚存此學者所當憑心而致力也且以昔
聞於先子者為之序欲自知為文之難不敢茍且於學
問而已匪欲誇諸人也宣和四年七月庚申日汝陰王
銍序