KR4i0018 石林詩話-宋-葉夢得 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 石林詩話    詩文評類
 提要
  臣/等謹案石林詩話一巻宋葉夢得撰夢得
  有春秋傳諸書已别著錄是書乃其平日論
  詩之語其中推重王安石者不一而足而於
  歐陽修詩一則摘其評河豚詩之誤一則摘
  其語有不倫亦不復改一則摭其疑夜半鐘
[000-1b]
  聲之誤於蘇軾一則譏其繁懣割愁之句為
  險諢一則譏其捐三尺字及亂蛙兩部句為
  歇後一則譏其失李廌一則譏其不能聽文
  同一則譏其石建牏厠之誤皆有所抑揚於
  其間盖夢得出蔡京之門而其壻章冲則章
  惇之孫故于公論大明之後尚隂抑元祐諸
  人然夢得詩文實南北宋間之巨擘其所評
  論往往深中窽㑹終非他家聽聲之見隨人
[000-2a]
  為是非者也乾隆四十二年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀