KR4i0021 歲寒堂詩話-宋-張戒 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 嵗寒堂詩話目録  詩文評類
 巻上
  三十四條
 巻下
  三十三條
  臣/等謹案嵗寒堂詩話宋張戒撰錢曽讀書
  敏求記作趙戒傳寫誤也考戒名附見宋史
[000-1b]
  趙鼎傳不詳其始末惟李心傳建炎以来繫
  年要録載戒正平人紹興五年四月以趙鼎
  薦得召對授國子監丞鼎稱其登第十餘年
  曽作縣令則嘗舉進士也又載紹興八年三
  月戒以兵部員外郎守監察御史是年八月
  守殿中侍御史十一月為司農少卿旋坐疏
  留趙鼎改外任十二年羅汝楫劾其沮和議
  黨於趙鼎岳飛特勒停二十七年九月以左
[000-2a]
  宣教郎主管台州崇道觀不言所終殆即終
  於奉祠矣初戒以論事切直為髙宗所知其
  言當以和為表以備為裏以戰為不得已頗
  中時勢故淮西之戰則力劾張浚趙開而秦
  檜欲屈已求和則又力沮卒與趙鼎並逐盖
  亦鯁亮之士也是書通論古今詩人由宋蘓
  軾黄庭堅上遡漢魏風騷分為五等大旨尊
  李杜而推陶阮始眀言志之義而終之以無
[000-2b]
  邪之旨可謂不詭於正其論唐諸臣詠楊太
  真事皆為無禮獨杜甫立言為得體尤足維
  世教而正人心又専論杜甫詩三十餘條亦
  多宋人詩話所未及攷説郛及學海類編均
  載此書僅寥寥三四頁此本為永樂大典所
  載猶屬完帙然有二條此本遺去而見於學
  海類編者今謹據以増入庶為全璧讀書敏
  求記本作一巻今以篇頁稍繁釐為上下巻云
[000-3a]
  乾隆四十四年十一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀