KR4i0044 對床夜語-宋-范晞文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部九
 對床夜語    詩文評類
 提要
  臣/等謹案對床夜語五巻宋范晞文撰晞文
  字景文號葯莊錢塘人太學生咸淳丙寅同
  葉李蕭規等上書劾賈似道似道文致其泥
  金飾齋匾事竄瓊州元世祖時程鉅夫薦晞
  文及趙孟頫於朝孟頫應詔即出晞文迄不
[000-1b]
  受職流寓無錫以終是編成於景定中皆論
  詩之語其間如論曹植七哀詩但知古者未
  拘音韻而不能通古韻之所以然故轉以魏
  文帝詩押横字入陽部阮籍詩押嗟字入歌
  部為疑論杜甫律詩拗字謂執以為例則盡
  成死法不知唐倖雙拗單拗平仄相救實有
  定規非以意為出入至於議王安石誤以皇
  甫冉詩為杜詩而李端蕪城懐古詩則誤執
[000-2a]
  才調集刪本指為絶句王維送丘為下第詩
  則誤以為沈佺期作亦不能無所舛訛其推
  重許渾而力排李商隠尤非公論然當南宋
  季年詩道凌夷之日獨能排習尚之乖如曰
  今之以詩鳴者不曰四靈則曰晩唐文章與
  時髙下晩唐為何時耶其所見實在江湖諸
  人之上故沿波討源頗能推衍漢魏六朝唐
  人舊法於詩學有所發明云乾隆四十三年
[000-2b]
  九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
對床夜語原序
景定三年十月予友范君景文授以所著書一編語甚
綺而文甚髙時夜将半剪燭疾讀不能去手大類葛常
之韻語陽秋雞戒晨而畢株連節解激發人意作而曰
美哉此書也杜子美詩王介甫談經以為優於經其為
史學者又視為史無它事覈而理勝也韓退之謂李長
吉謌詩為騷而進張籍詩於道楊大年唱西崑體一洗
浮靡而尚事實至送王欽若行君命有所不受其名節
[000-3b]
有如此者若論詩而遺理求工於言辭而不及氣節予
竊惑之輒序于對床夜語之首以補其遺景文然之不
深居之人馮去非可遷甫