KR4j0001 珠玉詞-宋-晏殊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 提要
 珠玉詞    詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案珠玉詞一巻宋晏殊撰殊有類要
  别著録馬端臨經籍考載殊詞有珠玉集一
  巻此本為毛晉所刻與端臨所記合蓋猶舊
  本名臣録亦稱殊詞名珠玉集張子野為之
  序子野張先字也今巻首無先序蓋傳冩佚
[000-1b]
  之矣殊賦性剛峻而詞語特婉麗故劉攽中
  山詩話謂元獻善馮延巳歌詞其所自作亦
  不減延已趙與峕賔退録記殊幼子幾道嘗
  稱殊詞不作婦人語今觀其集綺艷之詞不
  少蓋幾道欲重其父名乃故作是言非確論
  也浣溪沙春恨詞無可奈何花落去似曽相
  識燕歸來二句乃殊示張寺丞王校勘七言
  律中腹聫復齋漫録嘗述之今復填入詞内
[000-2a]
  豈自愛其造語之工故不嫌複用許渾集中
  一罇酒盡青山暮千里書回碧樹秋二句亦
  前後兩見知古人嘗有此例矣
 六一詞    詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案六一詞一巻宋歐陽修撰修有詩
  本義别著録其詞陳振孫書録解題作一巻
  此本為毛晉所刻亦止一巻而於六十家詞
  總目中注原本三巻蓋廬陵舊刻兼載樂語
[000-2b]
  分為三巻晉刪去樂語仍併為一巻也曽慥
  樂府雅詞序有云歐公一代儒宗風流自命
  詞章窈眇世所矜式乃小人或作艷曲謬為
  公詞蔡絛西清詩話云歐陽詞之淺近者謂
  是劉煇偽作名臣録亦謂修知貢舉為下第
  舉子劉煇等所忌以辭蓬萊望江南詞誣之
  則修詞中巳雜他人之作又元豐中崔公度
  跋馮延已陽春録謂其間有誤入六一詞者
[000-3a]
  則修詞又或竄入他集當在宋時已無定本
  矣晉此刻亦多所釐正然諸選本中有梅堯
  臣少年遊闌干十二獨凭春一首呉曽能改
  齋漫録獨引為修詞且云不惟聖俞君復二
  詞不及雖求之唐人温李集中殆難與之為
  一則堯臣已别有詞此詞斷當屬修晉未收
  此詞尚不能無所闕漏又如越溪春結語沈
  麝不燒金鴨玲瓏月照梨花係六字二句集
[000-3b]
  内尚沿坊本誤玲為冷瓏為籠遂以七字五
  字為句是校讐亦未盡無訛然終較他刻為
  稍善故今從其本焉乾隆四十五年九月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀