KR4j0028 竹坡詞-宋-周紫芝 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 竹坡詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案竹坡詞三巻宋周紫芝撰紫芝有
  太倉稊米集及竹坡詩話皆别著録馬端臨
  文獻通考載竹坡詞一巻此本作三巻考巻
  首髙郵孫兢序稱離為三巻則通考一巻為
  誤兢序稱共詞一百四十八闋此本乃一百
[000-1b]
  五十闋據其子栞乾道九年重刻跋則憶王
  孫為絶筆初刻止于是篇其減字木蘭花採
  桑子二篇乃栞續得之佚藁别附于末故與
  原本數異也集中鷓鴣天凡十三闋後三闋
  自註云予少時酷喜小晏詞故其所作時有
  似其體製者此三篇是也晚年歌之不甚如
  人意聊載于此云云則紫芝填詞本從晏幾
  道入晚乃刋除穠麗自為一格兢序稱其少
[000-2a]
  師張耒稍長師李之儀者乃是詩文之淵源
  非詞之淵源也栞跋稱是集先刻于潯陽訛
  舛甚多乃親自校讐然集中瀟湘夜雨一調
  實為滿庭芳兩調相似而實不同其瀟湘夜
  雨本調有趙彦端一詞可證自是集誤以滿
  庭芳當之詞滙遂混為一調至選聲列瀟湘
  夜雨調反不收趙詞而止收周詞是愈轉愈
  訛其失實由于此又第三巻定風波令實為
[000-2b]
  琴調相思引亦有趙彦端詞可證其定風波
  另有正體與此不同皆為疎舛殆後人有所
  竄亂非栞手勘之舊矣乾隆四十四年八月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
竹坡詞原序
竹坡先生少慕張右史而師之稍長從李姑溪遊與之
上下其議論由是盡得前輩作文關紐其大者固已掀
揭漢唐凌厲騷雅燁然名一世矣至其嬉笑之餘溢為
樂章則清麗宛曲當闕/ 是豈苦心刻意而為之者哉
闕/ 先生蔡伯評近世之詞謂蘇東坡辭勝乎情栁
耆卿情勝乎辭辭情兼稱者惟秦少游而已世以為善
評雖然耆卿不足道也使伯世見此詞當必有以處之
[000-3b]
矣凡一百四十八詞離為三巻乾道二年上元日髙郵
孫兢序