KR4j0030 東浦詞-金-韓玉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 提要
 東浦詞    詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案東浦詞一巻舊本題宋韓玉撰考
  元好問中州集玉字温甫北平人仕金為翰
  林應奉文字後為鳯翔府判官則當作金人
  題宋為誤惟金人著作宋人多不著録而陳
  振孫書録解題乃載有東浦詞一巻考集中
[000-1b]
  有張魏公生旦上辛幼安生日自廣中出過
  廬陵贈歌姬段雲卿水調歌頭三首廣東與
  康伯可感皇恩一首蓋初在宋而後入金此
  巻乃在宋所作先已流傳故宋人著於録也
  毛晉既刋其詞入宋人中又詆其雖與康與
  之辛棄疾倡和相去不止苧蘿無鹽今觀其
  詞雖慶賀諸篇不免俗濫晉所摘且坐令中
  二句亦體近北曲誠非佳製然宋人詞内此
[000-2a]
  類至多何獨刻責於玉且集中如感皇恩減
  字木蘭花賀新郎諸作未嘗不凄清宛轉何
  擯置不道而獨糾其寃家何處二語蓋明人
  一代之積習無不重南而輕北内宋而外金
  晉直以畛域之見曲相排詆非真出於公論
  也又鄙薄既深校讐彌畧如水調歌頭第二
  首前闋容飾尚中州句飾字訛為飭字曲江
  秋前闋凄凉颺舟句本無遺脱乃於颺字下
[000-2b]
  加一方空後闋瀟然傷句傷字下當脱一字
  乃反不以方空記之一剪梅前闋只怨間縱
  繡鞍塵句怨字據譜不宜仄上西平調即金
  人捧露盤前闋暗惜霜雪句惜字據譜亦不
  宜仄後闋不知早句早字下據譜尚脱一字
  賀新郎第三首後闋冷字韻複當屬訛字一
  剪梅花一詞調名行香子乃誤作竹香子不
  知竹香子别有一調與此逈異上辛幼安之
[000-3a]
  水調歌頭誤脱一頭字遂不與水調歌頭並
  載而别立一水調歌之名排比㕘錯備極譌
  舛晉刻宋詞獨此集稱托友人校讐殆亦自
  知其疎漏歟至賀新郎詠水仙以玉曲與注
  女並叶卜算子以夜謝與食月並叶則由玉
  㕘同土音如林外之以埽叶鎖黄庭堅之以
  笛叶竹非校讐之過矣
 孏窟詞    詞曲類一詞集之屬/
[000-3b]
  臣/等謹案孏窟詞一巻宋侯寘撰案陳振孫
  書録解題寘字彦周東武人紹興中以直學
  士知建康今考集中有戲用賀方回韻餞别
  朱少章詞則其人當在南宋之初而眼兒媚
  詞題下注曰效易安體易安為李清照之號
  亦紹興初人寘已稱效殆猶杜牧李商隠集
  中效沈下賢體之例耶又有為張敬夫直閣
  夀詞中秋上劉恭甫舍人詞皆孝宗時人而
[000-4a]
  壬午元旦一詞實為孝宗改元之前一年則
  乾道淳熙間其人尚存振孫特舉其為官之
  嵗耳寘為晁氏之甥猶有元祐舊家流風餘
  韻故交游皆勝流其詞亦婉約嫻雅無酒樓
  歌館簪舄狼藉之態雖名不甚著而在南宋
  諸家之中要不能不推為作者文獻通考著
  録一巻與今本同毛晉嘗刻之六十家詞中
  校讐頗為疏漏其最甚者如秦樓月即憶秦
[000-4b]
  娥因李白詞中有秦娥夢斷秦樓月句後人
  因改此名本屬雙調晉所刻於前闋之未脱
  去一笛字與後闋聨屬為一遂似此調别有
  此體殊為舛誤他如水調歌頭之歡傾擁旌
  旄傾字不應作平青玉案之咫尺清明三月
  暮暮字與前闋韻複又冉冉年元真暗度句
  元字文義不可解而遥天奉翠華引一首尤
  訛誤幾不可讀今無别本可校其可改正者
[000-5a]
  改正之不可考者則姑仍其舊云乾隆四十
  四年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀