KR4j0039 龍川詞-宋-陳亮 (master)


[003-1a]
龍川詞補遺
  水龍吟春/恨
閙花深處層樓畫簾半捲東風軟春歸翠陌平莎茸嫩
垂楊金淺遲日催花淡雲閣雨輕寒輕煗恨芳菲世界
游人未嘗都付與鸎和燕 寂莫憑髙念逺向南樓一
聲歸雁金釵鬭草青絲勒馬風流雲散羅綬分香翠綃
封淚幾多幽怨正銷魂又是疎煙淡月子規聲斷
  洞仙歌雨/
[003-1b]
瑣窗秋莫夢髙唐人困獨立西風萬千恨又檐花落處
滴碎空堦芙容院無限秋容老盡 枯荷摧欲折多少
離聲鎖斷天涯訴幽悶似蓬山去後方士來時揮粉淚
㸃㸃梨花香潤斷送得人間夜霖鈴更葉落梧桐孤燈
成暈
  虞美人春/愁
東風蕩颺輕雲縷時送蕭蕭雨水邊臺榭燕新歸一口
香泥濕帶落花飛 海棠糝徑鋪香繡依舊成春痩黄
[003-2a]
昏庭院栁啼鴉記得那人和月折梨花
  眼兒媚春/愁
試燈天氣又春來難說是情懐寂寥聊似揚州何遜不
為江梅 扶頭酒醒爐香灺心緒未全灰愁人最是黄
昏前後煙雨樓臺
  思佳客春/感
花拂闌干栁拂空花枝綽約栁鬟鬆蝶翻淡碧低邊影
鶯囀濃香杪處風 深院落小簾櫳尋芳猶憶舊相逢
[003-2b]
橋邊攜手歸來路踏皺殘花幾片紅
  清平樂秋晚伯成兄徃龍興山中意其登山/臨水不無閨房之思作此詞惱之
銀屏繡閣不道鮫綃薄嘶騎囱囱塵漠漠還過夕陽村
落 亂山千叠無情今宵遮斷愁人兩處香消夢覺一
般曉月秋聲
  滴滴金
斷橋雪霽聞啼鳥對林花弄晴曉畫角吹香客愁醒見
梢頭紅小 團酥剪蠟知多少向風前壓春倒江嶂人
[003-3a]
煙畫圖中有短篷香繞