KR4j0053 竹山詞-宋-蔣捷 (master)


[002-1a]
竹山詞跋
昔人評詞盛稱李氏晏氏父子及耆卿子野子㳺子瞻
美成堯章止矣蔣勝欲冺焉無聞今讀竹山詞一巻語
語纎巧真世説靡也字字妍倩真六朝隃也豈其稍劣
於諸公耶或讀招落梅魂一詞謂其磊落横放與辛㓜
安同調其殆以一班而失全豹矣湖南毛晉識