KR4j0054 竹齋詩餘-宋-黃機 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 竹齋詩餘   詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案竹齋詩餘一巻宋黄機撰機字幾
  仲一云字幾叔東陽人其事迹無可考見據
  詞中所註有時欲之官永興語盖亦嘗出仕
  者但不知為何官耳其遊蹤則多在吳楚之
  間而與岳總幹以長調唱酬為尤夥總幹者
[000-1b]
  岳飛之孫珂時為淮東總領兼制置使岳氏
  為忠義之門故機所贈詞亦皆沉欝蒼凉不
  復作草媚花香之語其乳燕飛第二闋乃次
  徐斯逺寄辛棄疾韻者棄疾亦有和詞世所
  傳夲賦字凡複用兩韻今考機詞知前闋所
  用乃付字足證流俗刊刻之誤又其詞調名
  賀新郎此則名乳燕飛者以蘇軾此調中有
  乳燕飛金屋句後人因改名實一調也巻末
[000-2a]
  毛晋跋惜草堂詩餘不載其一字案草堂詩
  餘乃南宋坊賈所編漫無鑒别徒以其古而
  存之故朱彛尊謂草堂選詞可謂無目其去
  其取又何足為機重輕歟乾隆四十六年十
  一月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀