KR4j0057 石屏詞-宋-戴復古 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 提要
 石屏詞    詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案石屏詞一巻宋戴復古撰復古有
  石屏集已著録此詞一巻乃毛晉所刻别行
  本也復古為陸游門人以詩鳴江湖間方回
  瀛奎律髓稱其清新健快自成一家今觀其
  詞亦音韻天成不費斧鑿其望江南自嘲第
[000-1b]
  一首云賈島形模元自痩杜陵言語不妨村
  誰解學西崑復古論詩之宗㫖於此具見宜
  其以詩為詞時出新意無一語蹈襲也集内
  大江西上曲即念奴嬌本因蘇軾詞起句故
  稱大江東去復古乃以已詞首句又改名大
  江西上曲未免效顰至赤壁懐古滿江紅一
  闋則豪情壯采實不減扵軾楊慎詞品最賞
  之宜矣此本巻後載樓鑰所紀一則即係石
[000-2a]
  屏集中跋語陶宗儀所記一則見輟耕録其
  江右女子一詞不著調名以各調證之當為
  祝英臺近但前闋三十七字俱完後闋則逸
  去起處三句十四字當是流傳殘闕既未經
  辨及後之作圗譜者因詞中第四語有揉碎
  花箋四字遂另造一調名殊為杜撰至於木
  蘭花慢懐舊詞前闋有重來故人不見云云
  與江右女子詞君若重來不相忘處語意若
[000-2b]
  相酬答疑即為其妻而作然不可考矣
 斷腸詞    詞曲類一詞集之屬/
  臣/等謹案斷腸詞一巻宋朱淑真撰淑真海
  寧女子自稱幽棲居士是集前有紀畧一篇
  稱為文公姪女然朱子自為新安人流寓閩
  中考年譜世系亦别無兄弟著籍海寧疑依
  附盛名之詞未必確也紀畧又稱其匹偶非
  倫弗遂素志賦斷腸集十巻以自解其詞則
[000-3a]
  僅書録解題載一巻世久無傳此本為毛晉
  汲古閣所刋後有晉跋稱詞僅見二闋於草
  堂集又見一闋扵十大曲中落落如晨星後
  乃得此一巻為洪武間抄本乃與潄玉詞並
  刋然其詞止二十七闋則亦必非原本矣楊
  慎升菴詞品載其生查子一闋有月上栁梢
  頭人約黄昏後語晉跋遂稱為白璧微瑕然
  此詞今載歐陽修廬陵集第一百三十一巻
[000-3b]
  中不知何以竄入淑真集内誣以桑濮之行
  慎收入詞品既為不考而晉刻宋名家詞六
  十一種六一詞即在其内乃於六一詞漏注
  互見斷腸詞已自亂其例於此集更不一置
  辨且證實為白璧微瑕盖鹵莽之甚今刋此
  一篇庶免於厚誣古人貽九泉之憾焉乾隆
  四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-4a]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀