KR4j0059 天籟集-元-白樸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 天籟集    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案天籟集二巻元白樸撰樸字仁甫
  一字太素號蘭谷真定人父寓齋失其名仕
  金為樞密院判官會世亂父子相失樸嘗鞠
  于元好問家得其指授金亡後被薦不出徙
  居金陵放浪詩酒尤精度曲與闗鄭齊名識
[000-1b]
  者謂逈出東籬小山之上是本乃所作詞集
  世久失傳康熙中六安楊希洛始求得于白
  氏之裔凡二百篇前有王博文序後有孫作
  序及曹安贊希洛以示朱彞尊彞尊分為二
  巻序而傳之樸詞清雋婉逸意愜韻諧可與
  張炎玉田詞相匹雖其學出于元好問而詞
  則有出藍之目足為倚聲家正宗惜以製曲
  掩其詞名故選録者多未之及彞尊輯詞綜
[000-2a]
  亦以不得樸詞為憾其實在元初諸家中洵
  可稱矯矯拔俗者也乾隆四十四年三月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
天籟集原序
明寧獻王權譜元人曲作者凡一百八十有七人白仁
甫居第三雖次東籬小山之下而喻之鵬摶九霄其矜
許也至矣余少時避兵練浦村舍無書覽金元院本心
賞仁甫秋夜梧桐兩劇以為出關鄭之上及纂唐宋元
樂章為詞綜一編憾未得仁甫之作意世無復有儲蔵
者康熈庚辰八月之望六安楊秀才希洛千里造余袖
中出蘭谷天籟集則仁甫之詞也前有王尚書子勉序
[000-3b]
述仁甫家世本末頗詳始知仁甫名檏又字太素為樞
判寓齋之子後又有洪武中助教江隂孫大雅序及安
丘教諭松江曹安賛余因考元人諸集則匪獨遺山元
氏與樞判衿契若秋澗王氏雪樓程氏皆有與白氏父
子往來贈送之詩盖寓齋子三人仁甫仲氏也其伯叔
則誠甫敬甫敬甫官江西理問雪樓送其之官有思君
還讀寓齋詩之句此亦敬甫昆友之父執矣白氏於明
初由姑孰徙六安希洛得之於其裔孫某將鋟木以行
[000-4a]
屬余正其誤乃析為二巻序其端秀水朱彛尊
[000-5a]
天籟集原序
樂府始於漢著於唐盛於宋大槩以情致為主秦晁賀
晏雖得其體然哇滛靡曼之聲勝東坡稼軒矯之以雄
辭英氣天下之趣向始明近時元遺山每㳺戲於此掇
古詩之精英備諸家之體製而以林下風度消融其膏
粉之氣白樞判寓齋序云裕之法度最備誠為確論宜
其獨步當代光前人而冠來者也元白為中州世契兩
家子弟每舉長慶故事以詩文相往來太素即寓齋仲
[000-5b]
子於遺山為通家姪甫七嵗遭壬辰之難寓齋以事逺
適明年春京城變遺山遂挈以北渡自是不茹葷血人
問其故曰俟見吾親則如初嘗罹疫遺山晝夜抱持凡
六日竟於臂上得汗而愈盖視親子弟不啻過之既讀書
穎悟異常兒日親炙遺山謦欬談笑悉能黙記數年寓
齋北歸以詩謝遺山云顧我真成䘮家狗頼君曾䕶落
巢兒居無何父子卜築於滹陽律賦為專門之學而太
素有能聲號後進之翹楚者遺山每過之必問為學次
[000-6a]
第常贈之詩曰元白通家舊諸郎獨汝賢未幾増長見
聞學問博覽然自幼經喪亂倉皇失母便有山川滿目
之歎逮宋亡恒鬱鬱不樂以故放浪形骸期於適意中
統初開府史公將以所業力薦之於朝再三遜謝棲遲
衡門視榮利蔑如也太素與予有三十年之舊曩㑹江
東嘗與予言作詩不及唐人未可輕言詩平生留意於
長短句散失之餘僅二百篇願吾子序之讀之數過辭
語遒嚴情寄髙逺音節協和輕重穏愜凡當歌對酒感
[000-6b]
事興懐皆自肺腑流出予因以天籟名之噫遺山之後
樂府名家者何人殘膏賸馥化為神竒亦於太素集中
見之矣然則繼遺山者不屬太素而奚屬哉知音者覽
其所作然後知予言之不為過太素名檏舊字仁甫蘭
谷其號云至元丁亥春二月上休日正議大夫行御史
臺中丞西溪老人王博文子勉序