KR4j0059 天籟集-元-白樸 (master)


[003-1a]
天籟集後序
余以洪武甲寅春掾姑孰郡文學時真定白溟子南分
教諸生間示其祖蘭谷先生天籟集謹按先生諱檏字
仁甫後改字太素姓白氏號蘭谷金季寓齋先生樞密
院判之子也寓齋生三子先生其仲子也先生生長兵
間流離竄逐父子相失遂鞠於元遺山先生所遺山教
之成人始歸其家先生少有志天下已而事乃大謬顧
其先為金世臣既不欲髙蹈逺引以抗其節又不欲使
[003-1b]
爵禄以汙其身於是屈已降志玩世滑稽徙家金陵從
諸遺老放情山水間日以詩酒優㳺用示雅志以忘天
下詩詞篇翰在在有之是編計詞二百餘首名天籟集
兵燹散失其孫溟得之姑孰士大夫家傳寫失真字多
謬誤余既考訂一二歸之比召赴京復求語以叙之余
惟先生詞章翰墨揮洒奮迅出於天才既以得名當時
板行於世余又何足以輕重哉然又不可以不一言者
先生出處大節微而婉曲而肆庸人孺子所不能識非
[003-2a]
志和龜䝉林君復往而不返之儔可同日語故序以著
其出處之大較云洪武丁已春二月國學助教江隂孫
大雅叙
 蘭谷先生像賛    孫大雅
堯舜在上巢許在下箕潁清風千載可亞如谷之虛如
蘭之馨不為利往不求幸生降志辱身依隐玩世孰識
其全以卒於義
 蘭谷先生賛     曺 安
[003-2b]
猗嗟先生挺身前代肥遯林泉才華超邁富有文辭名
曰天籟深谷之蘭芬芳猶在遺像子孫載瞻載拜
 水調歌頭擬白蘭谷/   李道純
三元秘秋水微宻實難量未分清濁天地人物一包蔵
一乃太𤣥真水二氣由兹運化三極理全彰上下降升
妙根本在中黄 兎懐胎牛喘月蚌含光人明此理倒
提斗柄戽銀潢絶斷曺溪一𣲖掀倒蓬萊三島無處不
仙鄉誰為白蘭谷安寢感羲皇
[003-3a]
 酹江月     陳 霆
滑稽玩世知包蔵多少春花秋月天籟有詞人有像還
似遺山風節松下巢由竹間逸少氣韵真髙潔坐間撫
掌溪山等是詩訣 見説多景樓前鳯凰臺上醉帽風
吹裂千古英豪消歇盡江水至今悲咽萬里投荒三年
坐困一様家愁絶寄聲知否一杯當酹松雪