KR4j0060 蛻巖詞-元-張翥 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 蜕巖詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案蜕巖詞二巻元張翥撰翥有蜕庵
  詩集已著録此編附載詩集之後而自為巻
  帙案元史翥本傳稱翥長於詩其近體長短
  句尤工歿後無子其遺稿不傳傳者有樂府
  律詩僅三巻則在當日即與詩合為一編然
[000-1b]
  云三巻與今本不合考詩集前有僧來復序
  稱至正丙午僧大杼選刻其遺稿又有僧宗
  泐䟦作於洪武丁已仍稱將刋版以行世是
  大杼之編次在至正二十六年其刋版則在
  洪武十年而宋濓等之修元史則在洪武二
  年未及見此足本故據其别傳之本與詩共
  稱三巻也來復序題蜕庵詩集宗泐䟦亦稱
  右潞國張公詩集若干巻均無一字及詞然
[000-2a]
  宗泐稱大杼取其遺稿歸江南選得九百首
  今詩實七百六十七首合以詞一百三十三
  首乃足九百之數則其詞亦大杼之所編特
  傳録者或附詩集或析出别行耳翥年八十
  二乃卒上猶及見仇逺傳其詩法下猶及與
  倪瓚張羽顧阿瑛郯九韶范素諸人與之唱
  和以一身歴元之盛衰故其詩多憂時傷亂
  之作其詞乃婉麗風流有南宋舊格其沁園
[000-2b]
  春題下注曰讀白太素天籟詞戲用韻效其
  體盖白檏所宗者多東坡稼軒之變調翥所
  宗者猶白石夢牕之餘音門徑不同故其言
  如是也又春從天上來題下注曰廣陵冬夜
  與松雲子論五音二變十二調且品簫以定
  之清濁高下還相為宫犁然律吕之均雅俗
  之正則其于倚聲之學講之深矣乾隆四十
  六年十月恭校上
[000-3a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀