KR4j0063 尊前集--闕名 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 尊前集    詞曲類二詞選之屬/
 提要
  臣/等謹案尊前集二巻原本不著撰人名氏
  前有萬厯間嘉興顧梧芳序云余愛花間集
  欲播傳之而余斯編第有類焉似即梧芳所
  輯故毛晉亦謂梧芳採録名篇釐為二巻而
  朱彞尊跋則謂於吳下得吳寛手抄本取顧
[000-1b]
  本勘之詞人之先後樂章之次第靡有不同
  因定為宋初人編輯考宋張炎樂府指迷曰
  粤自隋唐以来聲詩間為長短句至唐人則
  有尊前花間集似乎此書與花間集皆為五
  代舊本然陳振孫書録解題歌詞類以花間
  集為首注曰此近世倚聲填詞之祖而無尊
  前集之名不應張炎見之而陳振孫不見彞
  尊定為宋本亦未可盡憑疑以傳疑無庸強
[000-2a]
  指且就詞而論原不失為花間之驂乗玩其
  情采足資沾溉亦不必定求其人以實之也
  乾隆四十六年正月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀