KR6c0091 金剛經注解-清-孚佑帝君 (master)版本


【電子佛典集成】目次


No.503-A


No.503-B


金剛經啟請


淨口業真言


淨三業真言


安土地真言


普供養真言


奉請


奉請


發願文


云何梵


開經偈


○法會因由分第一說法聚會由此起因


○善現啟請分第二善現長老啟請佛訓


○大乘正宗分第三最大之乘至正之宗


○妙行無住分第四奧妙之行本無住著


○如理實見分第五自如之理乃見真實


○正信希有分第六生正信心最為希有


○無得無說分第七空則無得寂則無說


○依法出生分第八諸佛之法依此生出


○一相無相分第九只此一相本自無形


○莊嚴淨土分第十成就莊嚴淨明心地


○無為福勝分第十一修無為福勝於布施


○尊重正教分第十二受持正教天人尊重


○如法受持分第十三當如此法承受行持


○離相寂滅分第十四離諸形相自得寂滅


○持經功德分第十五受持此經功德無量


○能淨業障分第十六若能清淨業障盡消


○究竟無我分第十七成佛究竟本無我相


○一體同觀分第十八萬法歸一更無異觀


○法界通化分第十九法身徧界通化無邊


○離色離相分第二十色相皆妄離妄見性


○非說所說分第二十一法無可說所說非法


○無法可得分第二十二悟性空故無法可得


○淨心行善分第二十三以清淨心行諸善法


○福智無比分第二十四福智甚大無物可比


○化無所化分第二十五聖凡同性化無所化


○法身非相分第二十六清淨法身非屬相貌


○無斷無滅分第二十七依法修持不應斷滅


○不受不貪分第二十八一塵不染何貪何受


○威儀寂淨分第二十九真性寂淨不假威儀


○一合理相分第三十一合之理實無有相


○知見不生分第三十一如是知見法相不生


○應化非真分第三十二應現設化亦非真實


閻羅天子敕取藏中補闕真言


補闕真言

金剛經注解 1