KR6c0219 聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經-宋-施護 (master)No. 230
《聖八千頌般若波羅蜜多一百八
名真實圓義陀羅尼經》


西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯


「 歸命最勝諸佛母,
 般若波羅蜜多法,
 過去未來及現在,
 一切諸佛從是生。
 善生諸佛為佛母,
 無性自性我清淨,
 佛為須菩提廣說,
 如其所說今畧集。」般若波羅蜜多有一百八名:一者最勝般若
波羅蜜多,二、一切智,三、一切相智,四、實際,五、
真如,六、無壞真如,七、無異真如,八、實性,九、如
實生,十、不顛倒,十一、空無相無願,十二、無性,
十三、自性,十四、無性自性,十五、法性,十六、法
界,十七、法定,十八、法住,十九、法無我,二十、法
相,二十一、非眾生,二十二、非壽命,二十三、非
長養,二十四、非士夫,二十五、非補特伽羅,二
十六、非語言,二十七、非語言道,二十八、離心
意識,二十九、無等,三十、無等等,三十一、無憍,
三十二、無我,三十三、無戲論,三十四、離戲論,
三十五、過諸戲論,三十六、一切佛母,三十七、
出生一切菩薩,三十八、出生一切聲聞緣覺,
三十九、長養攝持一切世間,四十、無盡福行具
足,四十一、運用智慧,四十二、起作神通,四
十三、作淨天眼,四十四、作淨天耳,四十五、作
他心智,四十六、作宿命智,四十七、作漏盡智,
四十八、聖清淨,四十九、吉祥,五十、安住四念
[001-0685a]
處,五十一、具四正斷,五十二、運四神足,五
十三、諸根清淨,五十四、諸力具足,五十五、嚴
七覺支,五十六、示八聖道,五十七、施七聖財,
五十八、圓滿九次第定,五十九、具十自在,六
十、安住十地,六十一、圓滿十力,六十二、十
遍處莊嚴,六十三、運用十智,六十四、善作調
伏十種勝怨,六十五、出生諸禪定,六十六、超
過三界,六十七、妙住一切正遍知覺,六十八、
具一切智智,六十九、內空,七十、外空,七十一、
內外空,七十二、空空,七十三、大空,七十四、勝
義空,七十五、有為空,七十六、無為空,七十
七、畢竟空,七十八、無際空,七十九、散空,八十、
無變異空,八十一、共相空,八十二、自相空,
八十三、不可得空,八十四、無性空,八十五、自性
空,八十六、無性自性空,八十七、無起作,八十
八、不生,八十九、不滅,九十、不斷,九十一、不
常,九十二、非一義,九十三、非多義,九十四、非
來,九十五、非去,九十六、善觀緣起,九十七、
非尋伺,九十八、無攝藏,九十九、無所有,一百、
本來無所作,一百一、無二,一百二、非無二,
一百三、寂靜慧無所趣,一百四、無繫無染與虛
空等,一百五、離十相語,一百六、諸法自性猶
如幻夢,一百七、如陶家輪,一百八、一切法同
一味。


如是般若波羅蜜多一百八名,若常
持誦者,銷滅一切罪,一切諸佛所共稱讚。
一切菩薩及諸賢聖,於長時中常所衛護。即
說般若波羅蜜多真實圓義陀羅尼曰:


怛[寧*也]切身一句 唵鉢囉二合鉢囉二合 摩
鉢囉二合倪也二合、引西 鉢囉二合倪也二合、引
[001-0685b]
葛葛哩 阿倪也二合、引那尾䭾摩泥 悉提
 蘇悉提 悉奠覩彌婆誐嚩底 薩哩嚩二合
三鉢怛野 薩哩網二合誐孫㮈哩 薄訖底二合
蹉梨十一 鉢囉二合哩多訶薩底二合、引十二 摩
薩那葛哩十三 底瑟姹二合底瑟姹二合十四 紺波紺波
十五 左羅左羅十六 誐嚩誐嚩十七 誐哩惹二合誐哩惹二合
十八 阿誐蹉阿誐蹉十九 婆誐嚩底摩尾藍摩
二十 提二十一 紇凌二合、引二十二 室凌二合、引二十三 率嚕二合、
二十四 三蜜哩三合二十五 尾惹曳二十六


此陀羅尼祕密章句,若常憶念受持讀誦者,
所獲功德不可稱計。
《聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義
陀羅尼經》