KR6e0083 華嚴五十要問答-唐-智儼 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】


【大→原】目次


鍥華嚴五十要問答序


一十佛及名義。離世間品中釋


二受職義。十住品後釋


三眾生作佛義。十稠林後釋


四成佛前後義。四十無礙辨後釋


五一念成佛義。亦四十無礙辨後釋


六他方佛成化義。第二品初雲集品中


七佛母眷屬義。後摩耶中釋


八佛情根義。第二品初請中釋


九佛菩薩因果通局義。盧舍那品後釋


十諸教修道總別義。第十地初離垢三


十一成佛不成佛義。稠林後釋


十二佛相貌義。第三知識中釋


十三大師小師義。二地攝生戒釋


十四信滿成佛義。賢首品釋


十五劫減佛興義。十地後地利益後釋


十六菩提樹為始義。十住會初釋


十七佛身常無常義。性起品菩提中釋


十八佛轉依義。地品同相不同相釋


十九轉四識成四智義。亦地品不同相


二十教相義。第十地釋名分釋


二十一一乘分齊義。四十無礙辯才後


二十二立一乘位義。亦四十無礙後釋


二十三六道成淨方便義。亦四十無礙


二十四立藏不同義。十藏品中釋也


二十五心意識義。十稠林初釋


二十六諸經部類差別義。序分品集眾


二十七道品義。第四地中釋


二十八涅槃義。性起品後釋


二十九戒學義。第二地中釋


三十定學義。三地中釋


三十一慧學義。第九地中智處釋


三十二賢聖義。善知識初釋


三十三色聚義。十明品中釋


三十四不相應義。九地說成就中釋


三十五三性三無性義。初地後十心中釋


三十六心數及心所有法義。稠林初釋


三十七三世不同義。離世間品初釋


三十八障義。普賢品初釋


三十九一乘別障義。亦普賢品初釋


四十陀羅尼門。知識中第十一處釋


四十一乘門數名不同義。亦四十辯才


四十二四尋思義。三地初四禪釋也


四十三如實因緣義。明難品初釋


四十四悔過法義。第五迴向初釋


四十五陀羅尼用義。亦十一知識中釋


四十六唯識略觀義。第六地中釋


四十七空觀義。初地後十心中釋


四十八普敬認惡義。第九迴向初釋


四十九四宗義。初地請分後釋


五十十二部經義。十藏品釋


五十一翻依等義。序品後釋。取論道法


五十二俗諦入普賢門義。十地品初釋


五十三一乘得名意。四十無礙後釋
華嚴五十要問答 1
華嚴五十要問答 2