KR6g0030 菩薩從兜術天降神母胎說廣普經-姚秦-竺佛念 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】


【大→宋】


【大→元】


【大→明】


【大→宮】


【大→麗】


【大→南藏】


【大→知】


【大→磧砂】目次


天宮品第一


《菩薩處胎經》遊步品第二


《菩薩處胎經》聖諦品第三


佛樹品第四


《菩薩處胎經》三世等品第五


想無想品第六


《菩薩處胎經》住不住品第七


《菩薩處胎經》八種身品第八


《菩薩處胎經》全身舍利品第九


《菩薩處胎經》常無常品第十


隨喜品第十一


《菩薩處胎經》五道尋識品第十二


《菩薩處胎經》諸佛行齊無差別品第十三


《菩薩處胎經》行定不定品第十四


入六道眾生品第十五


《菩薩處胎經》轉法輪品第十六


《菩薩處胎經》五神通品第十七


《菩薩處胎經》識住處品第十八


《菩薩處胎經》善權品第十九


無明品第二十


《菩薩處胎經》苦行品第二十一


《菩薩處胎經》四道和合品第二十二


《菩薩處胎經》意品第二十三


《菩薩處胎經》定意品第二十四


《菩薩處胎經》光影品第二十五


破邪見品第二十六


《菩薩處胎經》文殊身變化品第二十七


《菩薩處胎經》八賢聖齋品第二十八


《菩薩處胎經》五樂品第二十九


《菩薩處胎經》緊陀羅品第三十


《菩薩處胎經》香音神品第三十一


《菩薩處胎經》地神品第三十二


《菩薩處胎經》人品第三十三


《菩薩處胎經》行品第三十四


《菩薩處胎經》法住品第三十五


《菩薩處胎經》復本形品第三十六


《菩薩處胎經》起塔品第三十七


《菩薩處胎經》出經品第三十八
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 1
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 2
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 3
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 4
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 5
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 6
菩薩從兜術天降神母胎說廣普經 7