KR6i0083 淨名玄論-隋-吉藏 (master)版本


【電子佛典集成】


【大】


【大→原】


【大→甲】目次


前總釋名


次釋立名本


一教廣為三門


二約人釋


三約三慧釋三門


四就三位釋三門


五就三忍釋三門


六約治病辨三門


七就三法釋三門


八約三句明三門


九約三絕釋三門


十約攝法以釋三門


二會二為二論不二門


三次會二歸一門


四次泯一以歸絕門


五同異門七釋入門義


八攝法門


九體用門


十共釋門


後釋本名門


一立名不同門


二論立名轉不轉門


三論標題意門


四論立名具義


五論人法不同門


第二別敘此經


一總釋人法門


二別釋人門


一釋名門


二因無因門


三論德位門


四論現生門


三別釋法門


第二釋不思議名


一名體門


二論因果門


三考得失門


四會教門


五同異門


第二論宗旨


一總定宗旨者


一翻名門


二釋名門


一釋權實


二解大義


三正二道門


三論境智門


四同異門


五短長門


六六智門


七開合門


八斷伏門


九攝智門


十常無常門


十一得失門


第一性假門


二有無門明得失


三有本無門明得失


四者顯道不顯道門明得失


五者理教門分得失


六說不說門明得失


七淺深門明得失


八理內外門明得失


九約有無定性門明得失


十約相待門明得失


第三論會處


第一釋會處


次別釋會處


次釋化主


次釋所化徒眾


今次辨為菩薩眾


次釋第五教門


次別明四會法門


次明四會同辨一現疾法。亦攝一切法門


次四會同明二智法門


次辨四會同明因果法


次四會明二種法門


次明四會明三法門


第二淨土門


次論二是


別論初章


後明別為物


論報應


論土有無


論二行


論二慧


論一質異見


次明報土一質異見


論同實異
淨名玄論 1
淨名玄論 2
淨名玄論 3
淨名玄論 4
淨名玄論 5
淨名玄論 6
淨名玄論 7
淨名玄論 8