KR6i0341 楞伽經纂-宋-楊彥國 (master)版本


【電子佛典集成】目次


No.325-A


楞伽經纂目次


一切佛語心品第一


指明真相分第一


了妄明真分第二


澄識明心分第三


超乘證幻分第四


有無俱遣分第五


漸淨即頓分第六


離二種聲聞分第七


常不思議差別分第八


生死涅槃差別分第九


一切法不生差別分第十


五無間種性差別分第十一


一闡提差別分第十二


三自性差別分第十三


觀二無我分第十四


離建立誹謗分第十五


隨類普現分第十六


空離自性分第十七


離言即義分第十八


一切佛語心品第二


無我如來藏分第十九


修行大方便分第二十


離緣因俱漸分第二十一


離言說妄想分第二十二


淨離四句分第二十三謂一異。俱不俱。有無非有非無。常無常。曰


禪差別分第二十四


涅槃差別分第二十五


離言事自性分第二十六


如來神力建立分第二十七


因緣言說差別分第二十八


離惑乱見分第二十九妄想為惑。誰其不然。凡夫迷悟。昏不自知。


如幻差別分第三十


離名句形身分第三十一


離相止惑分第三十二


離四果差別分第三十三


二種覺分第三十四


離四大造色分第三十五


諸陰自性相分第三十六


離四種涅槃差別分第三十七


離妄想自性差別分第三十八


自覺一乘相分第三十九


一切佛語心品第三


意生身分第四十


離五無間分第四十一


佛知覺分第四十二


佛等一切分第四十三


自得本住分第四十四


離有無有相分第四十五


宗說俱通相分第四十六


離不實妄想分第四十七


離語義妄想分第四十八


袪別智識相分第四十九


離外道轉變見分第五十


解脫相續相分第五十一


了妄即空分第五十二


壞諸法不生宗分第五十三


離智即心分第五十四


如來說宗俱通相分第五十五


離世論分第五十六


離涅槃想分第五十七


一切佛語心品第四


離一切根量分第五十八


不生不滅離言說分第五十九


袪外道不生不滅分第六十


袪外道七無常見分第六十一


超諸地相分第六十二


滅諸地而證圓覺分第六十三


離常無常分第六十四


滅識即藏分第六十五


五法三自性二無我分別相分第六十六


優曇恒沙譬喻分第六十七


剎那壞相差別分第六十八


三種波羅蜜差別分第六十九


如來說法離諸過差別分第七十


戒飲食分第七十一


No.325-B


No.325-C
楞伽經纂 1
楞伽經纂 2
楞伽經纂 3
楞伽經纂 4